Skip to main content

Personuppgiftsbehandling

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Qontenta AB, org. nr 556711–7279, (”Qontenta”) tar, som del av sin verksamhet, emot, hanterar och lagrar personuppgifter. Den personliga integriteten är viktig för oss på Qontenta och vi tar ansvar för de personuppgifter vi tar emot och behandlar och ser till att de hanteras på ett lagligt sätt.

Denna skrivelse beskriver hur Qontenta behandlar och lagrar personuppgifter.

För vem gäller skrivelsen?

Denna skrivelse är en information till fysiska personer som är anställda, kunder, nätverks- eller utbildningsdeltagare, konsulter, samarbetsparter, leverantörer och besökare hos / till Qontenta, vars personuppgifter behandlas av Qontenta.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling härav?

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person – t ex namn, adress, e-mail, telefonnummer etc.

En behandling är en åtgärd / kombination av åtgärder avseende en personuppgift, t ex insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning, användning, spridning etc.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vårt främsta syfte med de personuppgifter som vi samlar in är att säkerställa att vi, gentemot kunder, leverantörer, samarbetspartners etc., kan fullfölja åtaganden / tillvarata rättigheter, ge god service och möjliggöra en god affärsrelation men också möjliggöra vidare kontakt med personer som sökt oss och / eller där affärsdiskussioner pågår.

Så skyddar Qontenta dina uppgifter

Som personuppgiftsansvarig har Qontenta ansvaret för att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning. Qontenta skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på samtliga datorer och telefoner som behandlar personuppgifter. De personuppgifter som finns på papper förvaras inlåsta.

Så samlar vi in dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från kunder, leverantörer, samarbetspartners etc. samt från personer som tar kontakt med oss eller med vilka vi affärsdiskussioner med.

Exempel på personuppgifter som vi behandlar

De personuppgifter vi behandlar är framförallt namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, personnummer (i vissa fall) eller annan information som lämnats och som är nödvändig eller lämplig för att vi ska kunna uppfylla syftet med behandlingen.

Det här använder vi dina personuppgifter till

Qontenta behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller berättigat intresse för att

 • genomföra, hantera, administrera, uppfölja etc. aktuella affärsrelationer,
 • utföra överenskomna tjänster,
 • uppfylla åtaganden eller tillvarata rättigheter enligt avtal,
 • marknadsföra Qontentas tjänster,
 • fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, och
 • säkerställa efterlevnad av gällande lagar och förordningar, t.ex. bokföringslagen.

I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter. I dessa fall kommer du att få klar och tydlig information om vad det är du samtycker till.

Andras tillgång till personuppgifter

Personuppgifter som behandlas av Qontenta används av medarbetare i och konsulter som arbetar för Qontenta samt de företag som har rätt att agera personuppgiftsbiträde för Qontenta. Qontenta lämnar endast ut personuppgifter till annan om det finns en rätt eller skyldighet att göra så enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Qontenta vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig personuppgifter till / med tredje part för marknadsföringsändamål.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Qontenta behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Lagringstiderna följer lag och är olika beroende på ändamål och rättslig grund.

Dina rättigheter

Du som har dina personuppgifter behandlade av Qontenta har följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om dina personuppgifter som behandlas.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga personuppgifter om dig.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om:
  - uppgifterna inte längre behövs för ändamålet som de från början var avsedda för.
  - behandlingen grundar sig endast på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  - personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Rätten att bli raderad gäller inte om Qontenta är skyldig enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Cookies

Qontentas webbplats använder sig av små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framför allt för att samla in statistik och för att förbättra upplevelsen för användaren. Det kan exempelvis handla om att ett val du gör på vår webbplats sparas.

Vill du veta mer?

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter kan du kontakta oss via e-post » info@qontenta.se